HB_MEM_CHAR 9999
HB_MEM_BLOCK 9999
HB_MEM_RUN 9999
HB_MEM_VM 9999
HB_MEM_EMS 9999
HB_MEM_FM 9999
HB_MEM_FMSEGS 9999
HB_MEM_SWAP 9999
HB_MEM_CONV 9999
HB_MEM_EMSUSED 0
HB_MEM_USED 0
HB_MEM_USEDMAX 0
HB_MEM_STACKITEMS 200
HB_MEM_STACK 6400